Používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies na těchto stránkách. Více informací ZDE. Rozumím

Reklamační řád

Reklamační řád

1.                  Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky Kupujícím, v souladu s ustanoveními o odpovědnosti Prodávajícího, která se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2099 a násl. občanského zákoníku).

2.                  V případě, že se v průběhu záruční doby (v případě poskytnutí záruky za jakost) vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má Kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má Kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. U odstranitelné vady má Kupující dále právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván jako výrobek bez vady, má Kupující právo na výměnu výrobku, na přiměřenou slevu z ceny věci anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.

3.                  Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující o vadě před převzetím věci věděl, nebo pokud vadu sám způsobil. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, vyjma případů stanovených zákonem. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

4.                  Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak.

5.                  Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na adresu Prodávajícího.

6.                  Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby, a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným užíváním, nevhodnou údržbou výrobku nebo nesprávným skladováním.

7.                  Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

•  Informování Prodávajícího telefonicky, e-mailem či písemně.

•  Pro oznámení reklamace může Kupující využít reklamační formulář, který mu bude zaslán na adresu elektronické pošty nebo je k dispozici ke stažení ve webovém rozhraní obchodu://www.elektronovamikroskopie.eu/files/articles/Reklamacni_formular_ELMI.doc

•  Doručení reklamovaného zboží na adresu místa podnikání Prodávajícího. Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je nutno přiložit kopii dodacího listu nebo faktury s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.napište nám

Ověřovací kód

newsletter

Budeme Vám posílat naše aktuality e-mailem!